Invest in Vaasa konceptualisering och utvecklingsprojekt

Målet för Vasa stad och Vasaregionen är att bibehålla sin ställning som ett betydande innovationscentrum för energiteknologi på europeisk nivå samt att ytterligare öka sin inflytelse fram till år 2030. Utvecklingen och tillväxten av innovationscentret för energiteknologi kräver även att nya företag etablerar sig i området.

Projektet främjar utvecklingen av näringslivet i Vasaregionen och stödjer målet att bli koldioxidneutralt. Under projektets gång skapas förutsättningar för investeringar som särskilt stärker EnergyVaasa-klustret i området. Investeringar främjas särskilt inom områden såsom energilagring, vätteknologi, havsbaserad vindkraft, företag som etablerar sig i GigaVaasa och bidrar till en ren batterivärdekedja, samt tjänster inom industri och IT som stöder dessa områden.

Resultatet av projektet kommer att bli ett effektivt och framgångsrikt Invest in Vaasa-koncept. En plan och grundregler har utarbetats för verksamheten, och det nätverksbaserade arbetssättet fungerar smidigt. Genom projektet har en bred grupp aktörer i regionen engagerats i verksamheten. En materialbank finns tillgänglig för aktörer i regionen och för de som planerar en etablering, och detta underlättar tillgången till information.

För dem som överväger att etablera sig i Vasaregionen är verksamheten enkel, smidig och trygg. Projektet genomförs som en del av Vasa stads innovationsekosystemavtal.

Projekttid: 1.9.2023-31.12.2025
Projektpartners: Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vaasa Facilita Oy Ab

Hållbara batteriinnovationer som drivkraft för investeringar

Vasas mål är att skapa världens grönaste batteriekosystem i Finland. GigaVaasa-området erbjuder en hållbar industrimiljö för aktörer inom batterivärdekedjan. Målet har varit att locka hållbarhetsorienterade aktörer inom batteribranschen till att etablera sig i området. Utöver hållbarhet strävar industriparkens infrastruktur även till att försäkra företagens konkurrenskraft långt in i framtiden. Målet med projektet är att främja nästa steg i GigaVaasa-konceptet. I denna fas går man vidare från tomtbokningar och tillståndsgivning till själva genomförandefasen.

Projektets främsta mål är att fokusera på utvecklingsområden som i detta skede identifierats som kritiska. Dessa är bland annat: Utveckling av ett kundhanteringssystem för de aktörer som redan har en tomtbokning, kommunikation gällande områdets framsteg, samt beredskap för ett växande arbetskraftsbehov i regionen. I projektet förbereds även områdets trafikstyrning till havet och järnvägsnätet.

Som resultat av projektet, skapas ett kundsystem för att stödja verksamheten. I samarbete med andra aktörer har även en attraktionskampanj planerats, där batterivärdekedjans behov beaktats. Målet med projektet är att skapa ett evenemangskoncept som stöder utvecklingen av batterivärdekedjan i GigaVaasa-området. Under projektets gång har evenemangskonceptet skapats och piloterats. Genom konceptet och den utarbetade kommunikationsplanen nås de viktigaste intressenterna för utvecklandet av GigaVaasa-området. Målet är också att främja logistikanslutningen från GigaVaasa-området till hamnen och huvudvägarna samt Finlands järnvägsnät. Projektrepresentanternas roll är att tillhandahålla strategiskt och visionärt material som stöd för myndighetsarbetet baserat på den utarbetade strategimodellen för GigaVaasa-området.  

Projektet genomförs som en del av Vasa stads ekosystemavtal för innovationsverksamhet

Projekttid: 1.1.2024-30.6.2025

Projektpartners: Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vaasa Facilita Oy Ab