GigaVaasa havainnekuva_pienempi

Verkningarna av de investeringar som planerats inom batteriindustriområdet GigaVaasa sträcker sig över hela Finland – en färsk modell för verkningsfullheten visar betydande direkta och indirekta verkningar

I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.

Enligt modellen skulle verkningarna i produktionsskedet, beroende på vilket scenario som används, ge

  • En värdeökning på 1,3 eller 2,7 miljarder euro, av vilka 0,8 eller 1,7 miljarder euro inriktar sig på Vasaregionen
  • 5 200 eller 10 400 nya arbetsplatser, av vilka 2 400 eller 4 900 i Vasaregionen
  • Som produktionsutfall 3,7 eller 7,8 miljarder euro, av vilka 2,6 eller 5,4 miljarder i Vasaregionen
  • 111 eller 224 miljoner euro av lönerna går till konsumtion

> Bekanta dig närmare med modellen för verkningsfullheten (endast på finska)

Arbetet utfördes av Valtteri Laasonen och Rasmus Aro från MDI Public, konsultbyrå inom regionutvecklingen, i samarbete med Seppo Laakso från Kaupunkitutkimus TA.

I utredningen granskades investerings- och produktionsskedena samt gjordes två olika scenarier upp. Scenario 1 = den situation då investeringarna i 1:a skedet genomförs. Scenario 2 = den situation då investeringarna i 2:a skedet genomförs. Utanför utredningen blev cirka hälften av området för cellfabriken.

Verkningarna på produktionen som helhet och värdeökningen är betydande

Som en direkt verkan av batteriindustriinvesteringarna är ett stort antal nya arbetsplatser på kommande i Vasaregionen. De storskaliga investeringarna har betydande verkningar på ekonomin i regionen och dess kommuner.  De indirekta verkningarna sträcker sig mera vidsträckt över hela landet och den nationella tillväxten.

Enligt modellen medför genomförandet av investeringarna i byggnadsskedet, beroende på scenario, över 4 000 eller över 8 000 arbetsplatser framför allt inom byggnadssektorn. Även inom planeringen och indirekt inom industrisektorn är verkan stor. I produktionsskedet, då verksamheten är på topp, är den totala verkan över 5 000 eller över 10 000 arbetsplatser framför allt inom industrisektorn. Arbetsplatser uppkommer också till exempel inom logistiken, lagringen och förädlingen av olika råvaror.

Verkningarna under produktionstiden av Giga-Vaasa-investeringarna på den totala produktionen och värdeökningen är mycket betydande i båda scenarierna.  Beroende på scenario talas det på årsnivå om 2,5 eller 3,7 miljarder euro i den totala produktionen och 0,8 eller 1,3 miljarder euro i värdeökning.  Största delen (76 %) av de indirekta verkningarna i värdekedjan uppkommer emellertid på annat håll i Finland. Likaså uppkommer 2/3 av konsumtionens multiplikativa verkan på annat håll i Finland.

Verkningarna på skatteintäkterna är också ansenliga. Ur Vasaregionens synvinkel uppkommer de mest betydande skatteintäktsverkningarna på kommunalskatten samt intäkterna av samfundsskatten. Även tomtarrenden och fastighetsskatter som ska betalas årligen ger kommunerna betydande inkomster.  Ur statens synvinkel är intäkterna av mervärdesskatt samt samfundsskatt ytterst betydande beroende på vilka genomförandemodeller som väljs. Det är utmanande att bedöma storleksskalan för dem i detta skede.

Verkningsfullhetsmodellen verifierar lönsamheten i byggandet av batterivärdekedjan

– Med hjälp av denna modell för verkningsfullheten förstår vi såväl lokalt som nationellt vilka möjligheter byggandet av en batterivärdekedja inbegriper. Då arbetet har framskridit har det klart visat sig att helheten är mera omfattande än förväntat, talen mera betydande än vad vi har kunnat observera då vi har koncentrerat oss på kundarbetet, berömmer Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, som leder GigaVaasa-teamet, och fortsätter:

– Verkningsfullhetsmodellen visar också att det är lönsamt att möjliggöra en ny bransch, och att vi alla har skäl att anta att samhället i omfattande grad är med och bygger denna finska batterivärdekedja tillsammans med oss. Batteribranschen för oss in på ett positivt tillväxtspår och det gäller inte endast lokalt utan det är fråga om en nationell och internationell sak, som även EU sätter vikt vid.

– I arbetet modellerades två olika scenarier, eftersom världen ser olika ut i olika situationer. I byggskedet kan det finns olika behov, till exempel tillfälliga arbetskraftstoppar. Denna verkningsfullhetsmodell erbjuder en möjlighet att kika in på hur batterivärdekedjan kommer att genomföras i olika skeden, säger ledande sakkunnig Valtteri Laasonen från MDI Public.

Häyry påpekar till sist att verkningsfullhetsmodellen är viktig också ur kundernas synvinkel, dvs deras som överväger och planerar att investera i området:

– Utgående från den här modellen får våra kunder en bild av vad som mera vidsträckt kommer att hända i området, vilka synergier och skalbarhetsmöjligheter samt nya affärsverksamhetsmöjligheter som utlovas både för kunder och underleverantörer. EnergyVaasas färska tillväxttal från i höstas verifierar att hållbara lösningar har gjorts i regionen. Ett exempel på sådana är den riksomfattande arbetsgivarimagekampanjen som just har inletts och där man går på djupet med både nuvarande och kommande arbetskraftsbehov, konstaterar han.

Relaterade artiklar